نویسنده : علی .. - ساعت ۱٢:۵٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٩/۶
 

برنامه ریزی فیزیکی

برای مجموعه فرهنگی تفریحی 4 حوزه فعالیت در نظر گرفته شده است :

-1 حوزه فرهنگی

-2 حوزه آموزشی

-3 حوزه کتابخانه

-4 حوزه تفریحی

-5 حوزه خدماتی  اداری

-6 پارکینگ

که زیر فضاهای هرکدام عبارت است از:

-1 حوزه فرهنگی

-1-1 سالن آمفی تئاتر شامل ( 379 مترمربع )

 ورودی 20 متر مربع

 سرویس 6 مترمربع

- اداری 20 متر مربع

 خرید بلیط 4 متر مربع

- آمفی تئاتر به ظرفیت 196 نفر 227 متر مربع

- سن 41 متر مربع

- پشت صحنه 26 متر مربع

- انبار 15 متر مربع

- تاسیسات 20 متر مربع

-2-1 سالن کنفرانس شامل ( 84 مترمربع )

 ورودی 20 متر مربع

 سالن به ظرفیت 100 نفر 60 مترمربع

 سرویس 4 مترمربع

3-1 نمایشگاه آثار (گالری) شامل ( 353 مترمربع )

- ورودی 200 متر مربع

- سالن گالری 100 متر مربع

- اداری 12 متر مربع

- انبار 12 متر مربع

- سرویس 4 متر مربع

 گارگاه مرمت و نگهداری 16 متر مربع

- آبدارخانه 9 متر مربع

-2 حوزه آموزشی

497 مترمربع ) / 1-2 آموزشهای زبان شامل ( 5

- ورودی 12 متر مربع

 ثبت نام 9 متر مربع

 اداری 12 متر مربع

 سرویس 6 متر مربع

 آبدارخانه 6 متر مربع

 انتشارات 9 متر مربع

3 متر مربع ×  کلاس 32 نفره 44

3 متر مربع ×  کلاس 35 نفره 45

 واحد سمعی بصری 35 نفره 45 متر مربع

47 متر مربع /  لابراتوار 15 نفره 5

 لابراتوار 35 نفره 68 متر مربع

 اتاق اساتید 16 متر مربع

285 مترمربع ) / 2-2 آموزشهای کامپیوتر شامل ( 5

- ورودی 12 متر مربع

 ثبت نام 9 متر مربع

 اداری 12 متر مربع

 سرویس 4 متر مربع

 آبدارخانه 9 متر مربع

3 متر مربع ×  کلاس 12 نفره 42

3 متر مربع ×32/  کلاس 9 نفره 5

 اتاق اساتید 16 متر مربع

3-2 آموزشهای هنرهای تجسمی(نقاشی سفالگری ، موسیقی و . . . ) شامل ( 208 مترمربع )

- ورودی 20 متر مربع

 ثبت نام 9 متر مربع

 اداری 15 متر مربع

 سرویس 4 متر مربع

 آبدارخانه 9 متر مربع

4 متر مربع ×  آتلیه 12 نفره 45

 اتاق اساتید 16 متر مربع

4-2 آموزشهای هنری کودکان شامل ( 205 مترمربع )

- ورودی 20 متر مربع

 ثبت نام 9 متر مربع

 اداری 12 متر مربع

4 متر مربع ×  کلاس 35

 انتشارات 9 متر مربع

 اتاق اساتید 15 متر مربع

* توضیح : ورودی و انتشارات و واحد ثبت نام با توجه به نوع طراحی می تواند بطور مستقل و یا سیستم متمرکز برای کلیه واحدهای آموزشی طراحی

گردد. 3- حوزه کتابخانه

541 مترمربع ) / 1-3 کتابخانه عمومی شامل ( 5

9 متر مربع / - ورودی 5

- سرویس بهداشتی 30 متر مربع

- اتاق برگه دانها 6 متر مربع

- قسمت امانات کتاب 11 متر مربع

- سالن قرائت خانه 272 متر مربع

- مخزن 72 متر مربع

11 متر مربع CD - قسمت امانات فیلم و

 قفسه مجلات و روزنامه 6 متر مربع

 قسمت امانات مجله 11 متر مربع

 سالن مطالعه مجلات و روزنامه 100 متر مربع

 قسمت تکثیر 4 متر مربع

اتاق کارمندان 9 متر مربع

2-3 کتابخانه کودکان شامل ( 113 مترمربع )